box06

การเผยแพร่สิ่งพิมพ์ และเอกสารงานวิจัย

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดเผยแพร่เอกสารการวิจัย หรือเอกสารการประชุมสัมมนา ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ดีและลดอคติที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์